© 2016 - 2022 SaUkludni.sk • Created by Stingray Studio

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, POUŽÍVANIE COOKIES, PODMIENKY POUŽÍVANIA, AUTORSKÉ PRÁVA A LICENCIE, REGISTRÁCIA, PRÁVA A POVINNOSTI REGISTROVANÝCH UŽÍVATEĽOV, PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 

I.

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 
 1. Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky služby poskytované na web stránke www.saukludni.sk (ďalej v texte ako „webová stránka“). Nevzťahujú sa na služby ponúkané inými spoločnosťami alebo jednotlivcami, ani na produkty alebo webové stránky, ktoré sa môžu objaviť na webovej stránke vo forme reklamy, odkazov, linkov a pod.
 2. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sú doplnené ďalšími podmienkami, v ktorých sú špecifikované pravidlá ochrany osobných údajov a/alebo podmienky získavania a spracúvania osobných údajov a/alebo práva a povinnosti jednotlivých subjektov:
  1. Používanie cookies (viď článok II.),
  2. Podmienky používania webovej stránky, autorské práva a licencie (viď článok III.),
  3. Registrácia na webovú stránku (viď článok IV.),
  4. Práva a povinnosti registrovaných užívateľov webovej stránky (viď článok V.),
  5. Práva dotknutej osoby (viď článok VI.),
  6. Kontaktné adresy (viď článok VII.).
 3. Prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť:
  1. Stingray Studio, s.r.o., sídlom Trnavská cesta 34, 821 02 Bratislava, IČO: 50 144 481, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel SRO, vložka č. 109350/B, ktorá je držiteľom domény www.saukludni.sk a je oprávnená obchodovať s reklamným priestorom webovej stránky.
 4. Prístup k osobným údajom majú zmluvne viazaní pracovníci a sprostredkovatelia prevádzkovateľa, ktorí boli poučení o právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov a sú povinní dodržiavať mlčanlivosť, ktorá trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
 5. Prevádzkovateľ je povinný v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zabezpečiť ochranu osobných údajov. Prijali sme preto také technické, organizačné a personálne opatrenia, pomocou ktorých sme schopní zabezpečiť sieťovú bezpečnosť a zálohovanie údajov, odolnosť informačných systémov obsahujúcich osobné údaje proti škodlivým kódom, nežiaducim modifikáciám, neoprávnenému prístupu, manipuláciou so zariadeniami alebo nosičmi a pod. a preventívnou kontrolou sa snažíme predchádzať rôznym bezpečnostným incidentom.
 6. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od užívateľov webovej stránky (ďalej v texte aj ako „dotknuté osoby“) s ich výslovným dobrovoľným súhlasom. So získanými osobnými údajmi narábame v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, a to výlučne za účelom identifikácie užívateľov webovej stránky. Zhromažďujeme len také osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na daný účel: oslovenie, meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo. Poskytnuté osobné údaje sú uchovávané v elektronickej forme, a sú s nimi vykonávané tieto spracovateľské operácie: získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prehliadanie, vyhľadávanie, uchovávanie, zverejňovanie. Spracovanie osobných údajov prebieha automatizovane a poloautomatizovane a osobné údaje dotknutých osôb nie sú poskytované tretím stranám. Poskytnuté osobné údaje sú uchovávané počas trvania registrácie užívateľa webovej stránky, resp. do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa ods. 9 článok I. Po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov zo strany užívateľa webovej stránky, prevádzkovateľ zruší užívateľský profil dotknutej osoby na webovej stránke a osobné údaje v ňom obsiahnuté vymaže.
 7. V zmysle § 16 ods. 1 zákona na ochranu osobných údajov, je dotknutá osoba povinná uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov.
 8. Každá dotknutá osoba má právo na informácie o stave spracúvania osobných údajov, opravu alebo likvidáciu nesprávnych údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu osobných údajov ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov a ďalšie práva vyplývajúce z § 28 zákona na ochranu osobných údajov (viď článok VI.).
 9. Poskytnutý súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, a to písomne, na nižšie uvedenej emailovej a poštovej adrese (viď článok VII.).
 

II.

POUŽÍVANIE COOKIES

 
 1. Webová stránka používa tzv. „cookies“. Cookies sú malé textové súbory, ktoré si webová stránka ukladá na zariadení návštevníka (užívateľa) webovej stránky a ktoré zhromažďujú informácie o návštevníkoch (užívateľoch) webovej stránky.
 2. Prevádzkovateľ používa na webovej stránke cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky a poskytovanie služieb. Sú to:
  1. Tzv. „session cookies“. Obsahujú len neosobné informácie o návštevníkovi (užívateľovi) webovej stránky a po zatvorení prehliadača sa automaticky vymazávajú. Poskytujú nám množstvo užitočných informácií, napríklad koľko návštevníkov (užívateľov) bolo na stránke či aké prehliadače používajú, vďaka čomu sme schopní webovú stránku optimalizovať a vylepšovať.
  2. Tzv. „funkčné cookies“. Tieto umožňujú zapamätať si prihlasovacie údaje užívateľa webovej stránky, zaistiť bezpečnosť po prihlásení, vkladanie príspevkov a komentárov a počítať zobrazenia a spustenia videí.
 3. Webová stránka povoľuje generovanie vlastných cookies niektorým externým systémom. Sú to:
  1. Tzv. „cookies tretích strán“. Tieto cookies sú generované výhradne tretími stranami a prevádzkovateľ nemôže tieto cookies čítať. Patria sem najmä analytické cookies (Google Analytics), ktoré umožňujú analyzovať, ako návštevníci (užívatelia) webovú stránku používajú, ďalej cookies sociálnych sietí (Facebook, Google+), ktoré zlepšujú a zjednodušujú užívateľské rozhranie webovej stránky a reklamné cookies, ktoré umožňujú zlepšenie cielenia reklamy na webovej stránke. Ďalšie informácie o službe Google Analytics sú na google.com/analytics a ďalšie informácie o cookies tretích strán sú v zásadách používania cookies príslušných tretích strán.
 4. Pre odstránenie cookies uložených v zariadení návštevníka (užívateľa) webovej stránky alebo zmenu nastavenia cookies je potrebné kliknúť na menu „Pomoc“ v prehliadači návštevníka (užívateľa) webovej stránky. Vymazanie cookies alebo zamedzenie ich prijímania môže mať za následok nesprávne fungovanie webovej stránky.
 5. Viac informácií o cookies a o tom, ako s nimi pracovať, je na www.allaboutcookies.org.
 

III.

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY, AUTORSKÉ PRÁVA A LICENCIE

 
 1. Obsah webovej stránky je tvorený príspevkami používateľov webovej stránky.
 2. Prevádzkovateľ webovej stránky nezodpovedá za obsah pridaný používateľmi na server webovej stránky.
 3. Za pridaný obsah (videá, obrázky, text) je zodpovedný registrovaný používateľ, ktorý obsah na server pridal.
 4. Registrovaný používateľ je vlastníkom alebo držiteľom autorských, alebo iných licenčných práv k obsahu, ktorý na server nahral.
 5. Ak registrovaný používateľ nahrá obsah na server, udeľuje prevádzkovateľovi bezplatnú neexkluzívnu licenciu a súhlas na jeho ďalšie spracovanie, upravenie a zverejnenie.
 6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje odstrániť obsah, ktorý pridal registrovaný používateľ, ak nepreukáže, že je držiteľom autorských práv tohto obsahu. (Pokiaľ ste držiteľom obsahu, ku ktorému vlastníte autorské práva a ten bol pridaný na server bez vášho súhlasu, kontaktujte nás. K odstráneniu obsahu je potrebné preukázať autorské práva, a to písomne, na nižšie uvedenej emailovej a poštovej adrese (viď článok VII.).
 7. Videá, ktoré sú zaradené v kategórii “18+” môžu obsahovať obsah nevhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov.
 8. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za psychickú ujmu, alebo inú ujmu spôsobenú používaním serveru.
 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať akýkoľvek obsah s reklamným charakterom.
 10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez varovania odstrániť akýkoľvek komentár registrovaného člena.
 11. Prevádzkovateľ nie je povinný zálohovať dáta, ktoré používateľ umiestňuje na server. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zničenie, stratu alebo odstránenie dát, ktoré používateľ ukladá na server.
 

IV.

REGISTRÁCIA NA WEBOVÚ STRÁNKU

 
 1. Registrácia používateľov na server nie je povinná.
 2. V prípade, že používateľ má v záujme akúkoľvek interakciu na webovej stránke (pridávanie príspevkov, komentovanie príspevkov a pod.), registrácia je povinná.
 3. Ak sa používateľ rozhodne zaregistrovať, pravdivo vyplní povinné údaje v registračnom formulári podľa ods. 6 a 7 článok I. a podľa ods. 5 tohto článku IV. a udelí súhlas so spracovaním osobných údajov zakliknutím políčka „súhlasím“. Užívateľ webovej stránky tým dobrovoľne udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel v stanovenom rozsahu a vyhlasuje, že bol poučený o právach vyplývajúcich mu zo zákona o ochrane osobných údajov. Pravidlá ochrany osobných údajov sú uvedené v článku I. Práva dotknutej osoby sú uvedené v článku VI.
 4. Registrovať sa na webovú stránku je možné aj prostredníctvom už existujúcich kont užívateľov Google+ a Facebook. Ak sa používateľ rozhodne zaregistrovať prostredníctvom svojho Google+ alebo Facebook konta, vyplní prihlasovacie údaje do daného konta a povolí webovej stránke prístup k vybraným osobným údajov podľa ods. 6 a 7 článok I. a podľa ods. 5 tohto článku IV. Povolením prístupu k vybraným osobným údajom Google+ alebo Facebook konta užívateľ webovej stránky dobrovoľne udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel v stanovenom rozsahu a vyhlasuje, že bol poučený o právach vyplývajúcich mu zo zákona o ochrane osobných údajov. Pravidlá ochrany osobných údajov sú uvedené v článku I. Práva dotknutej osoby sú uvedené v článku VI.
 5. Prihlasovacie meno v registračnom formulári nesmie obsahovať žiadne vulgarizmy ani iným spôsobom nevhodné slová, alebo slovné spojenia.
 6. Registrácia na webovej stránke nie je časovo obmedzená. V prípade potreby môže registrovaný používateľ svoje osobné údaje aktualizovať ich úpravou vo svojom užívateľskom profile po prihlásení sa na webovú stránku. Registráciu na webovej stránke je možné zrušiť písomným odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa ods. 9 článok I.
 7. Ak prevádzkovateľ zistí, že sa jedna osoba zaregistrovala pod viacerými používateľskými menami, odstráni takéto registrácie bez varovania.
 8. Ak prevádzkovateľ zistí, že údaje, ktoré používateľ uviedol pri registrácii nie sú pravdivé, môže mu registráciu zrušiť bez varovania.
 9. Za zneužitie údajov používateľov treťou osobou, ako aj akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím prihlasovacích údajov používateľom, prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.
 

V.

PRÁVA A POVINNOSTI REGISTROVANÝCH UŽÍVATEĽOV WEBOVEJ STRÁNKY

 
 1. Registrovaný používateľ nesie právnu zodpovednosť za všetok obsah, ktorý na serveri zverejnil.
 2. Registrovaný používateľ sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 3. Registrovaný používateľ sa zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno.
 4. Registrovaný používateľ berie na vedomie, že nesmie žiadnym spôsobom pomocou pridaného obsahu najmä:
  1. propagovať násilie a podnecovať k nenávisti na základe rasy, pohlavia, farby pleti, jazyka, náboženstva a viery, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine,
  2. propagovať alkohol, fajčenie alebo užívanie iných omamných látok,
  3. propagovať zbrane a strelivo, propagovať vojnu,
  4. propagovať pornografické príspevky,
  5. porušovať osobnostné práva,
  6. ohrozovať alebo porušovať práva duševného vlastníctva alebo práva priemyselného duševného vlastníctva tretích osôb (autorské práva, práva súvisiace s autorskými právami, ochranné známky, dizajny, označenia pôvodu, a pod.),
  7. ohrozovať psychický, fyzický a morálny vývin maloletých, ako aj narúšať ich emocionálny stav a ich duševné zdravie,
  8. dopúšťať sa trestného činu, priestupku alebo konania inak odporujúceho dobrým mravom.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať, prípadne rovno odstrániť účet registrovaného používateľa bez varovania, ak porušil jeden z bodov týchto Práv a povinností registrovaných užívateľov webovej stránky, alebo konal v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť a / alebo odstrániť obsah, ktorý je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, má reklamný charakter, je v zlej kvalite alebo nie je iným spôsobom vhodný na zverejnenie.
 7. Registrovaní používatelia sú si vedomí svojej trestno-právnej zodpovednosti za údaje, komentáre, informácie v obsahoch, ktoré zverejnili.
 

VI.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 

Citácia zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

§ 28

Práva dotknutej osoby

 
 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 2. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
  1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
 4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
  1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
  3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 15) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. 16)
 9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. 17)

15) § 8 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.

16) § 26 až 30 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

17) § 116 Občianskeho zákonníka.

 

VII.

KONTAKT

 
 1. Akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov na webovej stránke, žiadosti o opravu, aktualizáciu, vymazanie, likvidáciu či blokovanie osobných údajov, je možné získať a / alebo odoslať emailom a / alebo poštou:
  1. Email: info@stingray.sk
  2. Poštová adresa:
   Ochrana osobných údajov
   Webová stránka www.saukludni.sk
   Stingray Studio, s.r.o.
   Trnavská cesta 34
   821 02 Bratislava
 

VIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 
 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny alebo doplnenia týchto pravidiel a podmienok, respektíve práva používania serveru webovej stránky.
 2. Dokument vstupuje do platnosti dňom jeho zverejnenia na webovej stránke.
 

v Bratislave, dňa 01.01.2017

Aktuálne na SaUkludni.sk máme

 • 283

  videí

 • 768

  obrázkov

 • 2

  priznaní

 • 0

  článkov

 • 16437

  užívateľov